โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผุ้สูงอายุตำบลบ้านแห ประจำปี 2554  
 

   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจัดงานโครงการสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผุ้สูงอายุตำบลบ้านแห ประจำปี 2554 ในศุกร์ที่ 8  เมษายน 2554 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  การละเล่นกีฬาพื้นบ้านของไทยให้คงอยู่สืบไป  รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชน  เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส  เป็นการส่งเสริมพื้นฐานจิตใจอันดีงามและเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและท้องถิ่นและเพื่อให้คุณค่าของวิถีชีวิตแบบไทยและสร้างความภูมิใจที่ดีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น
    ภายในโครงการมีกิจกรรมผู้สูงอายุอายุ อาทิ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล รักษาสุขภาพผู้สูงอายุรวมทั้งออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุและการแสดงของผู้สูงอายุ และกิจกรรมแข่งขันออกกำลังกาย โดยการแข่งขันฮูลาฮุบ ของนักเรียนวัดโพธิวงษ์และวัดปลดสัตว์
หลังจากนั้น เปลี่ยนผ้าห่มพระ, สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและขอพร

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2554 เวลา 13.33 น. โดย คุณ อรวรรณ บุญรีบส่ง

ผู้เข้าชม 1378 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย